PROCEDURY SZKOLNE 

 
Podstawy prawne stosowanych procedur


  

 

 •  

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
  W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II W SOMONINIE

   

   Zasady ogólne

  Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest Rzecznik Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
  W gimnazjum powołany jest również Rzecznik Praw Ucznia- pan Mariusz Lamk. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w statucie gimnazjum.

  Lista załączników:

  1. Procedura postępowania wobec uczniów mających niepowodzenia w nauce.
  2. Procedura dotycząca pomocy uczniom o specjalnych potrzebach wychowawczych.
  3. Procedura kontroli realizacji oraz postępowania w przypadku niezrealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki .
  4. Procedura postępowania w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej.
  5. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia.
  6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o spożycie alkoholu lub narkotyków.
  7. Procedura postępowania wobec ucznia będącego pod wpływem środków odurzających.
  8. Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa.
  9. Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży lub zniszczenia mienia.
  10. Procedura postępowania z uczniem zagrożonym demoralizacją .
  11. Procedura w przypadku nieobecność rodziców ucznia w kraju.
  12. Procedura obowiązująca dojeżdżającego uczenia do szkoły .
  13. Procedury postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
  14. Procedura postępowania w przypadku osoby obcej na terenie szkoły.
  15. Procedura postępowania w sytuacji spraw spornych i konfliktowych.
  16. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela, lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
  17. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
  18. Procedura udzielania pomocy uczniom – ofiarom przemocy domowej zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) - dalej r.p.n.k., dotycząca przemocy domowej. - ,,Niebieskie Karty”

   

    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

  I


  Pomoc uczniom mających niepowodzenia w nauce

  1. Wobec uczniów, u których nauczyciele zauważają narastające niepowodzenia szkolne,  wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

  -   umożliwienia odrabiania zadań domowych na terenie szkoły np. w świetlicy szkolnej;

  -   dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  1. Nauczyciele są zobowiązani do:

  -   indywidualizowania pracy z uczniem w czasie lekcji w oparciu o zalecenia zawarte w opinii PPP;

  -   nawiązania współpracy z domem rodzinnym, wskazanie rodzicom lub opiekunom właściwych form i metod pracy z dzieckiem, udzielenie rodzicom pomocy w określeniu problemów w nauce dziecka i skierowaniu dziecka do odpowiedniej specjalistycznej placówki;

  -   kierowania ucznia na zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, logopedyczne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno-wyrównawcze.

   

  II

  Procedura dotycząca pomocy uczniom o specjalnych potrzebach wychowawczych

  1. Diagnoza może być dokonywana przez: nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, rodzica (opiekuna prawnego), specjalistyczną placówkę.
  2. Sposoby diagnozowania: obserwacja ucznia na terenie klasy, szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych; analiza prac i wytworów ucznia; wykonanie oraz analiza pomiarów socjometrycznych; wywiad środowiskowy.
  3. Dalszy tok postępowania w celu zapewnienia pomocy uczniom z zaburzeniami w zachowaniu:

  -   Zindywidualizowana opieka wychowawcza nad uczniem z zaburzeniami lub trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu pod względem wychowawczym.

  -   Objęcie ucznia terapia indywidualną lub zajęciami socjoterapii, w zależności od potrzeb.

  -   Dokładne poznanie środowiska rodzinnego oraz najbliższego otoczenia dziecka.

  -   Nawiązanie lub nasilenie współpracy z domem rodzinnym lub placówką, w której przebywa uczeń.

  -   Utrzymywanie stałego kontaktu z kuratorem sadowym, w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzina są objęci taką opieką.

  -   Przestrzeganie zaleceń wskazanych przez lekarza specjalistę lub specjalistyczną placówkę.

  -   Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi proces wychowania oraz konsultacje, gdy uczeń jest objęty pomocą takiej placówki.

  -    Wskazywanie i pomoc rodzicom w skierowaniu dziecka do specjalistycznych placówek.

   

  III

  Procedura kontroli realizacji oraz postępowania w przypadku niezrealizowania

  przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

  Na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. - O systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 3 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 15 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 i 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 107, poz. 1003 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wprowadza się następujące procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki i postępowania w przypadku niezrealizowania przez ucznia Gimnazjum Publicznego w Somoninie:

  I. Zgłoszenie ucznia:

  1.  do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 13 lat i mieszka na terenie gminy Somonino, musi zostać zgłoszony do Gimnazjum Publicznego w Somoninie. Zgłoszenie następuje poprzez: przekazanie przez szkoły podstawowe, działające na terenie będącym obwodem gimnazjum, listy uczniów uczęszczających do tych placówek;

  2.  przekazanie przez szkoły podstawowe, działające na terenie będącym obwodem gimnazjum, listy uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach i placówkach.

  3.  dziecko, które zmienia miejsce zamieszkania zgłaszają do gimnazjum rodzice (opiekunowie prawni).

  4.  sekretariat gimnazjum do 1 września każdego roku kalendarzowego konfrontuje listy dzieci zgłoszonych do gimnazjum z danymi posiadanymi przez urząd gminy.

  II. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym następuje poprzez:

  1. dziennik lekcyjny;

  2. potwierdzenia realizacji obowiązku przekazywane przez szkoły podstawowe znajdujące się w obwodzie szkolnym gimnazjum (dla uczniów powtarzających klasę szóstą lub niższe);

  3. potwierdzenia realizacji obowiązku przekazywane przez inne gimnazja.

  III. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego uczniów uczęszczających w danym roku szkolnym do Gimnazjum Publicznego w Somoninie:

  1. Osobami uprawnionymi do kontroli realizacji obowiązku szkolnego są:

  1)     wychowawca klasy;

  2)     pedagog szkolny;

  3)     psycholog szkolny;

  4)     zastępca dyrektora gimnazjum;

  5)     dyrektor gimnazjum;

  6)     nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne dla swoich zajęć.

  2.   Osoby uprawnione mają obowiązek przekazania informacji rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia w czasie zebrań z rodzicami, konsultacji lub rozmów indywidualnych o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego, jeżeli uczeń opuścił w ciągu jednego miesiąca nauki 10 godzin lekcyjnych.

  3.   W sytuacji, kiedy rodzice (opiekunowie prawni) ucznia nie kontaktują się ze szkołą lub liczba opuszczonych godzin zajęć edukacyjnych jest wyższa, niż wymieniona w ust. 2, pedagog szkolny, w porozumieniu z wychowawcą klasy, wysyła, za potwierdzeniem pocztowym, wezwanie do stawienia się rodziców (opiekunów prawnych) do gimnazjum.

  1. W razie dalszego braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia lub w przypadku utrzymywania się sytuacji opisanej w ust. 2 pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum lub jego zastępcą, podejmuje kolejno następujące działania:

  1)     zwraca się do policji (Posterunek Policji w Somoninie) z prośbą o interwencję dzielnicowego;

  2)     wysyła upomnienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1;

  3)     wysyła do Wójta Gminy Somonino poprzez dyrektora, prośbę o ukaranie poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia, w wysokości do 5000,00 zł (pięciu tysięcy zł.) – wzór załącznik Nr 2;

  4)     zwraca się do Sądu Rejonowego w Kartuzach – Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wgląd w opiekę.

  W razie stwierdzenia, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego w żadnej placówce lub zaprzestało jego realizacji w szkole (placówce), do której decyzją rodziców (opiekunów prawnych) zostało zapisane pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum lub jego zastępcą, podejmuje działania określone w ust. 4 z pominięciem wcześniej określonych.

  IV. Usprawiedliwianie nieobecności następuje:

  1. W ciągu tygodnia – do następnej godziny wychowawczej. Nie później jednak niż do ostatniego dnia każdego miesiąca wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności za bieżący miesiąc.

  2. Po tym terminie nie usprawiedliwia się już nieobecności.

  3. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub inne uprawnione osoby. W gimnazjum przyjęta jest osobista i pisemna forma usprawiedliwienia nieobecności.

  V. Uczeń , który ukończył 18 lat i nie ukończył gimnazjum, może decyzją Dyrektora szkoły, zostać skreślony z listy uczniów. Skreślenie powinno być udokumentowane:

  1. nieobecnościami nieusprawiedliwionymi uniemożliwiającymi ocenę postępów w nauce ucznia w danym okresie;

  2. uczeń pomimo otrzymanej pomocy i nie podejmuje prób zmiany swojej sytuacji;

  3. na podstawie przedstawionej przez Dyrektora dokumentacji i opisu sytuacji, Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora o skreślenie z listy uczniów.

   

  IV

  Procedura postępowania w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej

  Do zachowań agresywnych ucznia zaliczamy:

  • łamanie przepisów( praw ucznia ), zakłócanie porządku
  • dzikie harce, wygłupy
  • świadome naruszanie dyscypliny
  • odmowa i robienie na przekór
  • przeklinanie (agresja słowna)
  • tyranizowanie ( bardzo blisko przemocy )
  • dyskryminacja
  • groźby użycia przemocy
  • wandalizm
  • bójki
  • ataki na nauczycieli
  Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy  na terenie szkoły.

  -     

  1.   W przypadku w/w pięciu pierwszych zachowań każdy nauczyciel powinien ukarać ucznia według WSO wpisując do dziennika punkty ujemne.

  2.   W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu innych osób ze strony ucznia agresywnego, nauczyciel może przez zaufanego ucznia zorganizować pomoc ( polecić przyprowadzenie osób będących pracownikami szkoły, ale nie sprawujących w tym czasie opieki nad uczniami).

  3.   Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie narażone jego życie ani zdrowie.

  4.   Rozmowa wychowawcy lub innego nauczyciela z uczniem o motywach, przebiegu i skutkach popełnionego przez niego czynu, nagannego zachowania. Rozmowa wychowawcy lub interweniującego nauczyciela z rodzicami. Powiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły lub pedagoga. W przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia ( rozbój, uszkodzenie ciała itp.):

  5.    Dyrektor szkoły lub pedagog po zgłoszeniu przez nauczyciela danego faktu niezwłocznie powiadamia policję, ewentualnie pogotowie .

  6.   Zabezpieczenie ewentualnych dowodów zajścia lub przedmiotów pochodzących z niego i przekazanie ich policji.

  7.   Rozmowa indywidualna ze świadkami zdarzenia, ustalenie okoliczności zdarzenia.

  8.   Przekazanie rodzicom dziecka i podpisanie oświadczenia o jego odebraniu.

  9.   Kolejna rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia. Poinformowanie o znanych nam okolicznościach zdarzenia i poniesionych przez ucznia konsekwencjach zgodnych z WSO. Poinformowanie rodziców o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego w razie powtórzenia się zajścia.

   

  V

  Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia

  1.      W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły papierosy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

  2.      Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: - o sytuacji palenia i podjętych działaniach informowani są rodzice ucznia, - wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia, - uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia, możliwościach i miejscach zaprzestania palenia.

  3.      W przypadku ustalenia miejsca zakupu papierosów przez ucznia należy powiadomić KPP.

  4.      Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
  • wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu,
  • uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
  • uczeń podpisuje ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron.

   

  VI

  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o spożycie alkoholu lub narkotyków przez ucznia
  1. Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków:

  a)   najszybciej, jak tylko sytuacja pozwala kontaktujemy się z rodzicami ucznia, informując o prawdopodobnym spożyciu alkoholu lub narkotyków,

  b)   wspólnie z rodzicami podejmujemy dalsze działania:

  -  spotkanie z uczniem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji,

  -  określenie możliwości pomocy ze strony szkoły;

  -  ukaranie ucznia zgodnie z regulaminem i statutem szkoły;

  -  przekazanie informacji o konsekwencjach w razie powtórzenia sytuacji i potwierdzenia faktu użycia alkoholu lub narkotyków.

  2. Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:

  -   zapewnienie dziecku bezpieczeństwo – miejsce w celu odizolowania ucznia od osób postronnych i zapewnienie mu opieki (pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, pedagog szkolny),

  -   w sytuacjach zagrożenia zdrowia ucznia, wzywanie lekarza;

  -  bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach rodziców ucznia;

  -  wezwanie służby Komendy Policji i przekazanie ucznia celem określenia jego stanu oraz miejsca, w którym zakupił alkohol lub nabył narkotyki;

  -  zorganizowanie spotkania (w możliwie najbliższym dniu ) uczeń, rodzice, wychowawca klasy, dyrektor gimnazjum, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz ustalanie możliwości i formy pomocy uczniowi, we współpracy rodzice – uczeń – szkoła.

  3. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk należy podjąć następujące kroki:

  -   nauczyciel / wychowawca, pedagog, dyrektor/ ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby kieszeni;

  -   osoby te nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – czynności tej może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji.

  4. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk:

  - osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem zabezpiecza ją przed dostępem osób niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje o pochodzeniu i właścicielu substancji,

  -   zawiadamia Dyrektora szkoły, przekazuje mu substancję,

  -   Dyrektor wzywa Policję i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje.

   

  VII

  Procedura postępowania wobec ucznia będącego pod wpływem środków odurzających
  I   Przez „osobę pod wpływem środków odurzających” rozumie się osobę, która:
  1. Zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji (np. nieuzasadnione okolicznościami: głośny śmiech, agresja lub odwrotnie: ospałość, apatia);
  2. Ma zaburzoną równowagę;
  3. Ma „oddech”- wskazujący na spożycie alkoholu;
  4. Jest w stanie upojenia.
  I   W sytuacji, gdy na terenie szkoły, w klasie znajduje się uczeń pod wpływem środków odurzających należy:
  1. Zapewnić dziecku opiekę, odizolować go od innych uczniów. W razie podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie niedozwolone substancje, należy żądać zwrotu posiadanych środków odurzających (uczeń dobrowolnie pokazuje zawartość torby szkolnej i kieszeni we własnej odzieży)
  2. Przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą wychowawcy lub innego nauczyciela interweniującego z dzieckiem (o ile to możliwe ze względu na jego stan fizyczno-psychiczny). Ustalenie okoliczności zażycia środków odurzających.
  3. Wezwać rodziców, opiekunów. Rozmowa nauczyciela interweniującego, pedagoga szkolnego i dyrektora z rodzicami ucznia.
  4. W razie braku kontaktu z rodzicami dziecka i w sytuacji występowania u ucznia niepokojących objawów- wezwanie pogotowia.
  5. Decyzję o wezwaniu policji podejmuje dyrektor lub pedagog szkolny.
  6. Przekazanie dziecka rodzicom, sporządzanie notatki o przekazaniu rodzicom dziecka pod wpływem środków odurzających (notatkę podpisują rodzice).
  7. Rozmowa indywidualna z innymi uczestnikami zajścia i ustalenie okoliczności.
  8. Kolejna rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia. Poinformowanie o znanych nam okolicznościach zdarzenia, o poniesionych przez ucznia konsekwencjach zgodnych z WSO. Poinformowanie rodziców o zgłoszeniu do sądu rodzinnego w razie powtórzenia się zajścia.

   

  VIII

  Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa
  Sytuacje fałszerstwa w szkole:
  -      dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności),


  -      przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,


  -      podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,


  -      podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie,


  -      inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).

  1.   Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania szkolnego:

  -      wychowawca klasy,


  -      nauczyciel przedmiotu,


  -      pedagog szkolny,


  -      zespół wychowawczy,


  -      dyrektor gimnazjum.

  2.   Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:

  -      powiadomienie rodziców ucznia,


  -      spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,


  -      podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.


  3.   W przypadku podrobienia dokumentu szkolnego (dziennik, oficjalne dokumenty szkoły) szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję do Komendy Powiatowej Policji.

   

  IX

  Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży lub zniszczenia mienia
  Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów gimnazjum:
  1.    O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor gimnazjum.
  2.     Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.
  3.    Dyrektor gimnazjum lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.
  4.    Za zniszczone lub skradzione przez ucznia mienie odpowiadają finansowo rodzice.
  5.    W przypadku, gdy rodzice uchylają się od pokrycia kosztów naprawy zniszczonego lub odkupienia skradzionego mienia oraz gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 250 Pln sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana do Komendy Powiatowej Policji.

   

  X

  Zagrożenie demoralizacją
  1.    Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:
  -    używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych, również tych publikowanych w Internecie;
  -     używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, wagarów;
  -    udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły;
  -    powtarzających się zachowań agresywnych;
  -    prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych;
  -    przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczniów;
  -    przejawiania zachowań niemoralnych,
  wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym i Dyrektorem gimnazjum planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.
  2.    Działania te mogą mieć formę:
  -    indywidualnych rozmów z uczniem
  -     rozmów z uczniem w obecności rodzica
  -    podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych
  -    udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły.
  3.   W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj:
  -    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  -     Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
  -    Komendy Powiatowej Policji – Wydziału Prewencji
  -    i innych w zależności od potrzeb.

   

  XI

  Nieobecność rodziców ucznia
  1.    Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły.
  2.    Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrektorowi szkoły.
  3.   Dyrektor szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Powiatowej Policji.

   

  XII

  Dojeżdżający uczeń w drodze do szkoły
  1.    Uczeń dojeżdżający ma obowiązek dojechać do szkoły i wrócić z niej do domu autobusem szkolnym. Niedopuszczalne są sytuacje przyjazdu lub przyjścia do szkoły ucznia dojeżdżającego bez opieki osoby dorosłej. W sytuacji, gdy rodzic nie chce by uczeń wrócił do domu autobusem szkolnym, zobowiązany jest osobiście odebrać go ze szkoły.
  2.    W drodze do szkoły uczeń znajduje się pod opieką osoby wyznaczonej przez organ prowadzący. Odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym.
  3.    Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie do dyrekcji szkoły. Dyrektor wspólnie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym podejmuje działania w celu zmiany zachowania ucznia. Informuje o sytuacji jego rodziców, w razie braku zmiany postawy podejmuje dalsze działania we współpracy z rodzicami.
  4.    Zastrzeżenia wobec zachowania opiekuna uczniowie oraz ich rodzice powinni zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje kroki w celu wyjaśnienia zarzutów i zmiany sytuacji w trakcie spotkania z opiekunem, informuje o nich zainteresowanych.

   

  XIII

  Uczennica w ciąży
  1.    Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasowy, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami przygotowują program pomocy niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego.
  2.    Uczennica może korzystać z następujących form pomocy:
  -    dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy
  -    indywidualnych konsultacji przedmiotowych
  -    indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości
  -   dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy / nie później niż do 6 miesięcy od pierwszego ustalonego terminu.
  3.   Pedagog i psycholog szkolny przygotowuje plan wsparcia psychologicznego uczennicy do wspólnej realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi.
  4.   W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy / m.in. współpraca z GOPS, instytucjami charytatywnymi, i innymi /.

   

  XIV

  Osoba obca na terenie szkoły
  Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą.
  1.   Postepowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:
  -   Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu.
  -    W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże sekretariatu i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej.
  -   W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego.
  -   W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinien zostać poinformowany dyrektor szkoły.

   

  XV

  Procedura postępowania w sytuacji spraw spornych i konfliktowych
  1.    Sporne sprawy i konflikty na terenie gimnazjum rozwiązuje się następująco:
  a)    konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu pedagog i psycholog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,
  b)    konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog i psycholog szkolny we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,
  c)    konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor gimnazjum wspólnie z pedagogiem i psychologiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,
  d)    konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor gimnazjum, a w ostateczności Rada Pedagogiczna,
  e)    konflikt między nauczycielem, a dyrektorem gimnazjum rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ prowadzący lub nadzorujący gimnazjum,
  f)    konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor gimnazjum, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego gimnazjum.
  2.    Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy.
  3.    Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.
  4.    Z polubownego posiedzenia (dotyczy punktu c, d, e, f) sporządzany jest protokół, przechowywany w dokumentacji szkoły.
  5.    Po rozstrzygnięciu sporów wymienionych w ust. 1 pkt: c, d, e, f dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie pedagogicznej protokół z polubownego posiedzenia.
  6.     Stronom wymienionym w ust 1 pkt c – e przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty polubownego posiedzenia odpowiednio:
  a)     stronom wymienionym w ust. 1 pkt c,d,f – do dyrektora szkoły,
  b)     stronom wymienionym w ust. 1 pkt d, e,f – do organu prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego.

   

  XVI

  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela, lub innego pracownika szkoły przez ucznia
  DEFINICJA
  Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:
  a)     lekceważące lub obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach,
  b)     prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach,
  c)    nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,

  d)    naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,

  e)    użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,

  f)    pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników,

  g)    naruszenie ich nietykalności osobistej.
  PROCEDURA
  1.     W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do pedagoga szkolnego, psychologa.

  2.    W obecności pracowników wymienionych w pkt.1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych bądź alkoholu, wzywani są rodzice/prawni opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu postępowania.

  3.    Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt.2, procedura przebiega następująco:
  Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku ucznia,

  • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji,

  • uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

  • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

  • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach,

  • w szczególnych przypadkach sprawę zgłasza się do Sądu Rodzinnego.

  Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia :

  • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji,

  • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

  • sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

  • szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania,

  • jeżeli uczeń ma nadzór kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

  • wzywana jest policja w uzasadnionych przypadkach,

  • uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły z wpisaniem do dziennika za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,

  • uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,

  • dyrektor szkoły zgłasza na policję doniesienie o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego,

  Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków do skierowania do ośrodka wychowawczego włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  XVII

  Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji
  DEFINICJA
  Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.
  Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia, powstałego w sali bądź na korytarzu, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów.
  PROCEDURA
  1.     Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na realizację lekcji, wykorzystał on swoje możliwości na opanowanie sytuacji, bądź też zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu jego i innych uczniów, nauczyciel powinien wysłać przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrektora o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika niepedagogicznego obsługujące dane piętro. Pracownik ten jest zobowiązany do udzielenia nauczycielowi wszelkiej pomocy.

  2.    Pedagog szkolny lub inna wskazana osoba ( w przypadku nieobecności pedagoga szkolnego) zobowiązany jest udać się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalić, którzy uczniowie przeszkadzają nauczycielowi i podjąć oddziaływania wychowawcze.

  3.    Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca na wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia/prawnych opiekunów ucznia o jego zachowaniu.

  4.     Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

  • udzielona zostaje nagana wychowawcy na piśmie, następnie dyrektora szkoły ustnie

  • dyrektor kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego.

  XVIII

  Procedura udzielania pomocy uczniom – ofiarom przemocy domowej zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) - dalej r.p.n.k., dotycząca przemocy domowej. ,,Niebieskie Karty”
  DEFINICJA
  Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemoc”.

  1.     W przypadku uzasadnionego podejrzenia nauczyciela bądź innego pracownika gimnazjum o stosowaniu wobec ucznia przemocy domowej, jeżeli np. uczeń:

  • Ma ślady przemocy fizycznej- ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające się opuchlizny, złamania, zwichnięcia itd.

  • Ma ślady przemocy psychicznej- moczenie, nadmierna potliwość, bóle, zburzenia mowy związane z napięciem nerwowym itd.

  • Przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktu, niską samoocenę, wycofanie, lęki, depresję, płaczliwość, zachowania destrukcyjne, agresją, apatię, nieufność ,uzależnianie się od innych, unikanie rozmów itd.

  • Ma brudny strój, nieodpowiedni do pory roku, rozwój, wzrost i wagę nieadekwatne do wieku, nie korzysta z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby itd.

  Dyrektor gimnazjum wraz z zespołem wychowawczym ocenia skalę problemu w kontekście sytuacji rodzinnej ucznia. Wychowawcy, pedagog i psycholog pozyskują informacje o środowisku rodzinnym, gromadzą notatki służbowe z obserwacji ucznia na terenie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zajęć w-fu.

  2.    Pedagog lub psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem : wyjaśnia, że bicie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, zaufanych osób informuje również o konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując bezpieczeństwo.

  3.    Pedagog lub psycholog sporządza notatkę opisującą wygląd dziecka, dolegliwości, stan zdrowia, wykorzystuje informacje zgromadzone w trakcie spotkania wychowawczego oraz działania podjęte przez siebie.

  4.    Wzywa się rodziców : gdy znęca się ojciec, zaprasza się matkę, gdy ojciec i matka szkoła może zaprosić dziadków lub prawnych opiekunów dziecka.

  5.    W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przemocy domowej wobec ucznia upoważniony przez dyrektora, zakłada uczniowi ,, Niebieską Kartę” część A, która stanowi ważny element w walce z przemocą w rodzinie i tym samym wszczynając procedurę ,,Niebieskiej Karty”. Szkoła wypełnia tylko części I-XV,XII i XIX- XXI. Następnie przekazuje się ,, Niebieską Kartę” część B rodzicowi , opiekunowi prawnemu lub osobie zgłaszającej podejrzenie przemocy wobec dziecka. Nie otrzymuje jej sprawca przemocy domowej !

  6.    Procedura interwencyjna ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiemu uczniowi przeprowadza się ją w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności ucznia – zawsze w obecności psychologa szkolnego.

  7.    W dalszej pracy wychowawczej wspiera się dziecko , zabiega o prawidłową jego integrację, tworzy się atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.

  8.    Po dokonaniu niezbędnych formalności szkoła w przeciągu 7 dni od sporządzenia ,,Niebieskiej Karty” ma obowiązek przekazać ją przewodniczącemu komisji interdyscyplinarnej powołanej przez gminę w Somoninie , który to analizuje możliwość podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji ucznia co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie , monitoruje sytuację dziecka.

  9.    Kopia ,,Niebieskiej Karty”- A pozostaje w szkole.

  10.     Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie ,,Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody ucznia dotkniętego przemocą w rodzinie.

  11.    Wzór druku ,, Niebieskiej Kart” znajduje się w dokumentacji szkolnej i u pedagoga szkolnego.

  12.    W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka: dyrektor powiadamia policję , wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. Równolegle powiadamia gminę lub pracownika socjalnego.